دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1392 
تأثیر نوع سیال عامل بر عملکرد سیستم تبرید اجکتوری

صفحه 52-63

فاطمه یوسفی؛ شکوفه طباطبایی؛ ابراهیم افشاری