تأثیر نوع سیال عامل بر عملکرد سیستم تبرید اجکتوری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مطالعه، عملکرد سیکل تبرید اجکتوری بررسی شده و تأثیر سیالات عامل آمونیاک،R134a ،R141b ،R12 ، R600 و R245fa و آب و همچنین تأثیر کمیت‌های عملیاتی سیکل بر توان مصرفی، میزان انرژی گرمایی مورد نیاز و ضریب عملکرد سیکل بررسی شده است. علاوه بر تحلیل ترمودینامیکی سیکل، با انتخاب یک مدل دو بعدی اجکتور، معادلات حاکم شامل بقای جرم، مومنتوم، انرژی و معادله حالت به روش عددی حل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که سیکل با سیال عامل R141b دارای کمترین ضریب عملکرد و R12 دارای بیشترین مقدار ضریب عملکرد نسبت به سایر مبردها است (58/0 در مقایسه با 1 در دمای ژنراتور 78 درجه سلسیوس و دمای اواپراتور 15 درجه سلسیوس). برای یک هندسه مشخص اجکتور، در سیکل با سیال عامل آب، جریان‌های برگشتی در ورودی ثانویه، سبب ناکارآمدی اجکتور شده و از این‌ رو اجکتور با این هندسۀ خاص نمی‌تواند در یک سیکل با سیال عامل آب به‌کار رود. به‌علاوه، افزایش دمای اواپراتور و کاهش دمای ژنراتور، باعث افزایش نسبت جرمی (از 63/0 تا 15/1، برای R12) و ضریب عملکرد (از 54/0 تا 1، برای R12) سیکل می‌شود. آمونیاک دارای بیشترین مقادیر توان ژنراتور، توان اواپراتور و توان پمپ است و سیکل با سیال عامل آمونیاک به پمپ بزرگ‌تری نیاز دارد. R141b کمترین مقادیر فوق را دارا بوده و به کوچک‌ترین پمپ نیاز دارد

کلیدواژه‌ها