فرایند پذیرش مقالات

فرایند ارسال تا پذیرش و چاپ مقالات در نشریه مهندسی و مدیریت انرژی به صورت زیر است:
۱. ثبت و ارسال مقاله توسط نویسنده (نویسنده مسئول)
۲. ارزیابی اولیه  (این مرحله حداقل یک هفته به طول می‌انجامد. چنانچه مقاله مطابق اساسنامه مجله نباشد، در این مرحله به نویسنده مسترد خواهد شد)
۳. داوری (میانگین زمانی فرایند داوری تا پذیرش شش ماه  می‌باشد)
۴. ویراستاری و صفحه‌آرایی
۵. چاپ و انتشار