اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه:
اهداف نشریه مهندسی و مدیریت انرژی فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات، گسترش ، پیشبرد و ارتقای سطح علمی در میان استادان ودانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و عملی در حوزه انرژی است. 
   مقالات ارسالی پژوهشی، کاربردی و مقالات کوتاه باید دارای ویژگی های زیر باشند :
*مقالات حاوی مطالب نو در زمینه های مباحث انرژی باشد.
*مقالات قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد. مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها ومجامع علمی ازاین قاعده مستثنی هستند و مانند مقاله های دیگر ارزیابی می شوند ودر صورت تایید به چاپ می رسند.
* مقالاتی که مبتنی بر تحقیقات نظری و علمی پیشرفته، نقد و بررسی موضوعات و طرح نظرات جدید و نتایج نو در زمینه انرژی باشند قابل بررسی خواهند بود.
از کلیه محققان درخواست می گردد مقالات پژوهشی اصیل و جدید خود را از طریق سایت نشریه به آدرس https://energy.kashanu.ac.ir ارسال نمایند.
محورهای پژوهشی نشریه :
۱- مدیریت انرژی
۲-  کاهش اتلاف انرژی
۳- انرژی های تجدید پذیر
  • انرژی خورشیدی
  • انرژی آبی
  • انرژی باد
  • انرژی زمین گرمایی
  • انرژی اقیانوسی
۴-بهینه سازی انرژی
  • بهینه سازی در سیستم های تولید
  • بهینه سازی در سیستم های انتقال و توزیع
  • بهینه سازی مصرف انرژی   
 5-انرژی زیستی   
6- انرژی و محیط زیست  
7- اقتصاد انرژی
8-شبکه های هوشمند انرژی
9-آینده انرژی
10-تولید انرژی
  • سیستمهای انرژی ترکیبی   
  • سیستمهای ذخیره سازی انرژی
  11-تبدیل انرژی