بررسی تجربی پایداری شعله در محیط متخلخل فلزی- سرامیکی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

: پایداری شعله در مخلوط رقیق سوخت و هوا در یک مشعل متخلخل فلزی- سرامیکی، مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. محیط سرامیکی با قطر حفره‌های کوچک به‌عنوان مانع پرش شعله، روی محیط فلزی قرار می‌گیرد. موقعیت شعله به‌کمک پروفیل دمای جانبی در دیوارۀ مشعل به‌دست می‌آید. در نسبت هم‌ارزی و نرخ آتش‌های مختلف پروفیل دما به‌دست می‌آید و موقعیت شعله مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان می‌دهد که محدودۀ مقادیری از نرخ‌آتش که در آن پایداری شعله رخ می‌دهد، با افزایش نسبت هم‌ارزی به‌سمت 1، کاهش می‌یابد. با افزایش مقادیر نسبت هم‌ارزی، محل استقرار شعله به درون محیط متخلخل فلزی منتقل می‌شود. در هیچ یک از این نسبت‌های هم‌ارزی، شعله در محیط سرامیکی تشکیل نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها