طراحی بهینۀ کنترل‌کنندۀ ولتاژ در تولیدهای پراکنده با مبدل واسط در عملکرد جزیره‌ای برای شرایط بار متعادل و نامتعادل

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

بیشتر تولیدهای پراکنده در شرایط اتصال به شبکه، با استفاده از واسطه‌های الکترونیک قدرت کنترل می‌شوند. در این شرایط، چون ولتاژ و فرکانس شبکه باعث تثبیت ولتاژ و فرکانس سمت تولید پراکنده می‌شود، به‌منظور کنترل بر روی توان اکتیو و راکتیو خروجی از کنترل‌کنندۀ جریانی استفاده می‌شود. یکی از چالش‌های اساسی برای این تولیدها شرایط جزیره‌ای است. طبق استانداردهای موجود، شرایط جزیره‌ای باید در زمان کمتر از 2 ثانیه تشخیص داده شود و قطع گردد؛ اما اگر تولید پراکنده کنترل‌شدنی باشد، می‌تواند به‌عنوان یک منبع تغذیۀ بی‌وقفه مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، برای طراحی بهینۀ کنترل‌کنندۀ ولتاژ در شرایط جزیره‌ای، به‌ازای بار متعادل و نامتعادل، از الگوریتم اجتماع ذرات برای طراحی کنترل‌کننده استفاده می‌شود. در شرایط طراحی بار سیستم نامتعادل در نظر گرفته می‌شود و با کنترل‌کنندۀ موجود در روش‌های قبلی ارائه‌شده مقایسه می‌گردد. همچنین این کنترل‌کننده بار دیگر توسط الگوریتم ژنتیک طراحی می‌گردد و نشان داده می‌شود که به‌ازای تغییرات بار روش پیشنهادی پاسخ مطلوب‌تری نسبت به کنترل‌کنندۀ قبلی و همچنین الگوریتم ژنتیک دارد. نتایج مطالعات به‌ازای بارهای مختلف در حوزۀ زمان، جهت نشان دادن کارایی روش پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها