دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهمن 1392 
ارزیابی و تحلیل توان گرادیان شوری در مصب رودخانۀ اروند بر پایۀ روش الکترودیالیز معکوس

صفحه 60-69

عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ کامران لاری؛ علی مرسلی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد جعفر سلطانیانفرد