مدل‌سازی ریز‌شبکه جزیره‌ای و بهینه‌سازی بهره‌برداری آن با لحاظ‌کردن هزینۀ عدم تأمین بار با استفاده از الگوریتم مهاجرت اصلاح‌شده

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهدیشهر

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله، یک مدل ریاضی برای بهره‌برداری ریز‌شبکه در حالت جزیره‌ای ارائه می‌شود. منابع تولیدی شامل سلول‌های خورشیدی، دیزل‌ژنراتور، مجموعه باتری و همچنین مبدل دوطرفۀ AC به DC، در مدل‌سازی ریز‌شبکه در نظر گرفته شده‌اند. هزینه‌های سوخت، هزینه‌های آلودگی، هزینه‌های تعمیر و نگهداری این منابع تولیدی و هزینۀ عدم تأمین بار ریز‌شبکه به‌همراه محدودیت‌های بهره‌برداری و مشخصه‌های تجهیزات، در مدل پیشنهادی لحاظ شده است. همچنین یک الگوریتم مهاجرت اصلاح‌شده برای حل مسئلۀ بهینه‌سازی بهره‌برداری ریز‌شبکه ارائه شده است. نتایج تعیین‌شده توسط الگوریتم بهینه‌سازی پیشنهادی، برای بهره‌برداری ریز‌شبکه‌های نمونه که از داده‌های واقعی استفاده شده است، با نتایج چندین الگوریتم بهینه‌سازی که اخیراً ارائه شده، مقایسه شده است. این مقایسه‌ها صحت و اعتبار روش ارائه‌شده را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها