تعیین آرایش بهینه توربین ها برای مزرعه بادی در منطقه میل نادر

نویسندگان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته

چکیده

امروزه تعیین مکان بهینۀ توربین‌ها در مزرعۀ بادی، یکی از دغدغه‌های بزرگ طراحان مزارع بادی است. در این مقاله، هدف تعیین مکان بهینۀ توربین‌ها در مزرعه است. این کار با بیشترکردن انرژی خروجی و کمترکردن هزینۀ اتصال توربین‌ها به جاده، هزینۀ کابل‌کشی برای اتصال به کلکتور و هزینۀ خرید و نصب توربین‌ها انجام شده است؛ بدین صورت که ابتدا توربین‌ها در مزرعه به گونه‌ای کنار یکدیگر قرار داده شده‌اند که کمترین اثر منفی را روی یکدیگر داشته باشند. در این حالت مشخص شده با تغییر جهت وزش باد توان خروجی چگونه تغییر می‌کند که این کار با ترکیب معادلات ویک (wake) و جهت وزش باد انجام شده است. سپس با ارائه یک مدل ریاضی، هزینه‌های اتصال به جاده و کلکتور بیان شده است. اطلاعات باد مربوط به منطقۀ میل‌نادر زابل است که پتانسیل وزش باد زیادی دارد. این اطلاعات به‌مدت یک سال هر ده دقیقه یک بار اندازه‌گیری شده است. بهینه‌سازی به‌وسیلۀ الگوریتم جست‌وجوی هارمونی با استفاده از نرم افزار متلب (MATLAB) انجام شده است و برای اثبات صحت بهینه‌سازی نتایج شبیه‌سازی با نتایج حاصله از الگوریتم ژنتیک، الگوریتم تجمع ذرات و روش مونت کارلو مقایسه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها