تعیین زاویۀ شیب بهینۀ ماهیانه، فصلی، شش‌ماهه و سالانه کلکتورهای خورشیدی تخت در کاشان

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

نحوۀ قرارگیری کلکتورهای تخت خورشیدی، اعم از حرارتی یا فتوولتاییک، بر مقدار تشعشع ورودی به آن‌ها و میزان جذب آن تأثیر دارد. در این مطالعه، زاویۀ بهینۀ شیب کلکتورهای خورشیدی تخت واقع در کاشان، برای تنظیم ماهیانه، فصلی، شش‌ماهه و سالانه تعیین شده است. محاسبات خورشیدی در صورتی‌ که مبتنی بر داده‌های تجربی باشند، نتایج بهتری در اختیار می‌گذارند؛ ولی بسیاری از مناطق ایران ازجمله کاشان، فاقد اطلاعات تجربی خورشیدی هستند. در این تحقیق، به‌دلیل تشابه اقلیمی اصفهان با کاشان، از متوسط ماهیانۀ تشعشع روزانه اندازه‌گیری‌شدۀ درازمدت در ایستگاه اصفهان، برای محاسبۀ زوایای شیب بهینه استفاده شده است. همچنین به‌منظور مقایسه، از مقادیر تخمینی چند منبع دیگر نیز برای محاسبۀ این زوایا استفاده شده و نتایج حاصل از روابط عمومی پیشنهادی سایر محققان نیز به‌دست آمده‌اند. انجام مقایسه، ضعف چند رابطۀ موجود و اعتبار نتایج به‌دست‌آمده در این مطالعه را مشخص کرده است. بر مبنای نتایج برای بهترین بهره‌برداری، تنظیم شیب حداقل هر ماه یک‌بار لازم است و زاویۀ بهینه حداکثر و حداقل به‌ترتیب °60 برای ماه آذر و صفر درجه برای دو ماه‌ خرداد و تیر می‌باشد. این زاویه برای تنظیم ثابت فصلی در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به‌ترتیب °3، °14، °53 و °48، برای تنظیم ثابت در شش ماه اول و دوم سال به‌ترتیب °9 و °51 و برای تنظیم ثابت سالانه °29 می‌باشد، که به عرض جغرافیایی کاشان (°59/33) نزدیک است.

کلیدواژه‌ها