بررسی تأثیر درون‌لوله‌ایستاره‌ای روی عملکرد حرارتی آبگرمکن گازی در جریان مغشوش

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

در این تحقیق، به‌بررسی آثار درون‌لوله‌ای ستاره‌ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های افزایش انتقال حرارت در آبگرمکن گازی، به‌عنوان یک نوع خاص از مبدل‌های حرارتی، پرداخته شده است. آثار جایگذاری درون‌لوله‌ای ستاره‌ای با طول گام‌های مختلف بر عملکرد حرارتی آبگرمکن، به‌کمک روش عددی حجم محدود، مورد مطالعه قرار گرفته‌ است.‌ در تمامی حالت‌های بررسی‌شده (اعداد رینولدز بین 5800 تا 18600) عدد ناسلت خیلی بیشتر از عدد ناسلت در حالت بدون درون‌لوله‌ای است؛ به‌طوری‌که متوسط عدد ناسلت در محدودۀ رینولدزهای بررسی‌شده، برای طول گام‌های 2، 3 و 5/4 سانتیمتر به‌ترتیب، 91/1، 755/1 و 592/1 برابر عدد ناسلت لوله بدون درون‌لوله‌ای محاسبه شد. به‌منظور بررسی افت ‌فشارهای ایجاد‌شده همراه با افزایش انتقال حرارت، به‌واسطۀ جایگذاری درون‌لوله‌ای، از متغیر ضریب عملکرد استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تأثیر کلی جایگذاری درون‌لوله‌ای ستاره‌ای با طول گام‌های مختلف، بر روی عملکرد آبگرمکن مطلوب است.

کلیدواژه‌ها