ارزیابی و تحلیل توان گرادیان شوری در مصب رودخانۀ اروند بر پایۀ روش الکترودیالیز معکوس

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه تربیت مدرس

4 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

امروزه توان الکتریکی حاصل از گرادیان (یا شیب) شوری به‌عنوان یکی دیگر از منابع انرژی تجدیدپذیر به‌شمار می‌رود. این انرژی را می‌توان از اختلاط دو نوع آب با غلظت‌های نمک متفاوت به‌دست آورد. در مصب یک رودخانه، آب شیرین با آب دریا به‌طور طبیعی و بدون هیچ مانعی با یکدیگر مخلوط می‌شوند. یکی از روش‌های کاربردی و مناسب برای کنترل این اختلاط بدون مانع و استحصال انرژی از آن، روش الکترودیالیز معکوس است. رودخانۀ اروند در مرز ایران و عراق، یکی از رودخانه‌های آب شیرین است که در نهایت، به خلیج فارس منتهی می‌شود. در این تحقیق، با استفاده از پارامترهای فیزیکی اندازه‌گیری‌شده در سه ایستگاه هیدرومتری، میزان شوری آب این رودخانه بررسی می‌شود؛ سپس با مقایسۀ آن با میزان شوری آب خلیج فارس، انرژی الکتریکی دست‌یافتنی از آن، به‌صورت تئوری مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها