بهره‌برداری بهینۀ اقتصادی از سیستم انعطاف‌یافتۀ تولید هم‌زمان برق، حرارت و سرما

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشگاه نوشیروانی

چکیده

بهره‌برداری بهینه از سیستم تولید هم‌زمان حرارت و توان الکتریکی (CHP) به نوع بهره‌برداری و میزان انعطاف آن در شرایط گوناگون بار شبکه بستگی خواهد داشت؛ لذا چالش‌های مالی و فنی هم در نحوۀ انتخاب این سیستم‌ها و هم در نحوۀ به‌کارگیری بهینۀ اقتصادی از آن‌ها مطرح خواهد شد. در این مقاله، ابتدا یک سیستم CHP که شامل بویلر کمکی، سیستم سرمایشی جذبی و کمکی است، با افزودن واحدهای ذخیره‌کنندۀ انرژی حرارتی و الکتریکی انعطاف یافته و سپس نحوۀ بهره‌برداری بهینه از سیستم مورد نظر ارائه شده است. تابع هدفدار این سیستم عبارت است از مجموع هزینه‌های بهره‌برداری از سیستم انعطاف‌یافتۀ مذکور در طول یک روز. با حداقل‌سازی تابع هدف ارائه‌شده، نحوۀ بهره‌برداری از سیستم مورد نظر طوری تعیین می‏شود که بارهای الکتریکی، گرمایشی و سرمایشی در تمام ساعات تأمین شود. مطالعات موردی، با در نظر گرفتن بار برای سه روز معتدل، زمستانی و تابستانی و همچنین بررسی سیستم در سه حالت عدم حضور سیستم CHP، حضور سیستم CHP و حضور هم‌زمان سیستم CHP و ذخیره‌ساز‌های انرژی حرارتی و الکتریکی انجام شده است. این مطالعات فواید به‌کارگیری از سیستم انعطاف‌یافتۀ مورد نظر را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و نحوۀ به‌کارگیری مناسب از آن را در شرایط مختلف نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها