مدل‌سازی بخش جابه‌جایی کوره‌های صنعتی

نویسنده

تربیت مدرس

چکیده

در مقالۀ حاضر، یک مدل ریاضی برای بخش جابه‌جایی (بازیافت انرژی) کوره‌های صنعتی ارائه شده است. همچنین چگونگی انتقال حرارت در بیرون و داخل لوله‌های صاف و لوله‌های پره‌دار بخش جابه‌جایی بررسی شده است. پس از بررسی مدل‌های مختلف انتقال حرارت، یک مدل مناسب انتخاب و نرم‌افزاری برای محاسبۀ مقدار حرارت منتقل‌شده به لوله‌ها در هر ردیف، توزیع دمای گاز و توزیع دمای سیال بر حسب ردیف لوله‌ها تهیه شد. در پایان نیز نتایج به‌دست‌آمده از مدل، با داده‌های بخش جابه‌جایی کورۀ اصلی ریفرمر واحد آمونیاک مجتمع پتروشیمی‌رازی و همچنین بخش جابه‌جایی کورۀ پیش‌گرمکن نفت خام مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها