دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1393 
تعیین نقطۀ بهینۀ ترکیب آب‌شیرین‌کن چندمرحله‌ای تبخیری با نیروگاه سیکل ترکیبی

صفحه 52-61

نازیلا امام دوست؛ رامین کوهی کمالی؛ علی اصغر توفیق؛ یحیی پالیزدار