بررسی استفاده از فوم فلزی به‌عنوان توزیع‌کنندۀ سیال خنک‌کاری در پیل سوختی غشاء پلیمری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله، به روش عددی جریان سیال خنککننده و انتقال حرارت در صفحات خنککاری پیل سوختی غشاء پلیمری، بررسی شده و عملکرد چهار طرح مختلف میدان جریان خنککننده، براساس دمای ماکزیمم سطح، یکنواختی دما و افت فشار با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان میدهند که میدان جریان متخلخل با ساختار فوم فلزی، مطلوبترین میدان جریان خنککاری به‌منظور کاهش اختلاف دمای سطح، دمای ماکزیمم و دمای میانگین سطح در بین مدلهای بررسی‌شده در این مقاله است. از طرفی به‌دلیل بالا بودن ضریب نفوذپذیری فوم فلزی، افت فشار سیال خنککننده نیز در این مدل نسبتاً کم است (4/1 کیلو پاسکال در مقایسه با 7/1 و 5/6 کیلو پاسکال در میدان‌های مارپیچی). ازاین‌رو میدان جریان با فوم فلزی، پتانسیل این را دارد که به‌عنوان توزیع‌کنندۀ سیال خنککاری برای بهبود عملکرد توده پیل انتخاب شود.

کلیدواژه‌ها