تعیین نقطۀ بهینۀ ترکیب آب‌شیرین‌کن چندمرحله‌ای تبخیری با نیروگاه سیکل ترکیبی

نویسندگان

1 پژوهشگاه مواد و انرژی

2 دانشگله گیلان

چکیده

در این مطالعه، امکان‌سنجی استفاده از انرژی حرارتی توربین بخار نیروگاه سیکل ترکیبی، به‌عنوان انرژی مورد نیاز برای راه‌اندازی سیستم شیرین‌سازی بررسی شده است. مدل بهینۀ ترکیب نیروگاه سیکل ترکیبی با آب‌شیرین‌کن چندمرحله‌ای تبخیری، در حالت‌های مختلف طراحی از جهت تعداد مراحل آب‌شیرین‌کن و فشار بخار خروجی توربین بخار ارزیابی شده است. به‌منظور توسعۀ کد طراحی واحد آب‌شیرین‌کن، دستگاه معادلات جرم و انرژی مربوط به سیستم شیرین‌سازی، از نگاه حجم کنترلی و به روش غیرخطی در نرم‌افزار Matlab، حل شده است و مدل بهینه سامانه ترکیبی نیروگاه با آب‌شیرین‌کن چندمرحله‌ای تبخیری مطابق با تقاضای آب و برق مورد نیاز طراح، به‌کمک شاخص‌های اقتصادی دورۀ بازگشت سرمایه و نرخ بازده داخلی معرفی شده است. طبق این ملاحظات، آب‌شیرین‌کن سه مرحله ای در فشار استخراجی سه بار از توربین بخار با نرخ بازده داخلی 73/21 درصد و دورۀ بازگشت سرمایه 5/4 سال به‌عنوان مدل بهینۀ سیستم تولید همزمان آب و برق معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها