اثر مادون سرد کردن مایع خروجی از کندانسور در سیستم‌های تبرید ترکیبی توسط سیکل جذبی آب- آمونیاک

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، اثر مادون سرد کردن سیال خروجی کندانسور سیکل تبرید تراکمی به‌وسیلۀ سیکل جذبی در یک سیستم تبرید ترکیبی از دیدگاه انرژی بررسی می‌شود. بدین منظور قوانین بقای جرم و انرژی برای سیستم ترکیبیِ مورد بررسی نوشته شده است. در سیستم جذبی، از دو سیکل لیتیم‌ بروماید- آب و آب- آمونیاک استفاده شده است. تأثیر پارامترهای مختلف از جمله تأثیر نوع مولد توان، تغییر دمای محیط و دمای محیط خنک شونده بر کار مورد نیاز کمپرسور و فاکتور سودمندی انرژی (EUF)، مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که سیکل جذبی آب- آمونیاک در مقایسه با سیکل جذبی لیتیم بروماید- آب EUF بالاتری را برای سیکل ترکیبی به همراه دارد. همچنین بهبود عملکرد سیستم ترکیبی با افزایش دمای محیط و کاهش دمای محیط خنک‌شونده، افزایش می‌یابد و مولد توان با راندمان بالا، مقدار بالاتری را برایEUF سیستم موجب می‌شود.

کلیدواژه‌ها