ارائۀ روش کنترلی جدید برای فیلترهای اکتیو موازی در سیستم‌های سه‌فاز چهارسیمه به‌منظور جبران‌سازی هارمونیک‌ها، نامتعادلی و توان راکتیو

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله، روش کنترلی جدیدی برای فیلترهای اکتیو موازی (shunt-APF) ارائه شده است. با استفاده از روش کنترلی پیشنهادی که بر پایۀ استفاده از تئوری توان لحظه‌ای می‌باشد، جریان تزریقی توسط فیلتر اکتیو موازی قادر است مؤلفه‌های هارمونیکی، مؤلفۀ توان راکتیو و نامتعادلی جریان بار را جبران کند. در این روش، فیلتر اکتیو موازی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که مجموعه بار و فیلتر اکتیو از سمت شبکه به‌صورت یک مقاومت سه‌فاز متعادل دیده شود. کارایی روش پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی‌های انجام‌شده در محیط نرم‌افزار PSIM به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها