دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، تیر 1393 
بهینه‌سازی سیکل نیروگاه بخار بازتوانی‌شده با استفاده از تحلیل ترمواکونومیک

صفحه 48-61

کریم مقصودی مهربانی؛ عبدالله مهرپناهی؛ صادق نیک بخت ناصرآباد؛ سمیه سادات فانی یزدی