شبیه‌سازی و ارزیابی زیست‌محیطی سامانۀ بازیابیِ گازهای ارسالی به شبکۀ فلر

نویسندگان

1 دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

طی فرایندهای استخراج نفت و گاز و فرآوری آن‌ها در پالایشگاه‌ها، مقادیر قابل توجهی از گازهای غیر قابل استفاده در شبکۀ فلر پالایشگاه‌ها سوزانده می‌شود. گازهای سوزانده‌شده موجب آلودگی محیط زیست و هدررفت منابع اقتصادی کشور می‌شود. درصورتی‌‌که از سامانه‌های بازیابی گازهای ارسالی به شبکۀ فلراستفاده شود، می‌توان زمینۀ بازیابی انرژی هدررفته و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای از جمله ترکیبات COX و SOX و NOX را فراهم نمود. در این مقاله، ابتدا فرایند سامانۀ بازیابی گازهای ارسالی به شبکۀ فلر، به‌منظور بازیابی گازهای سوزانده‌شده بیان شده است. در ادامه، شبیه‌سازی پایای سامانۀ مورد نظر با انجام مطالعۀ موردی در یکی از پالایشگاهای گازی انجام شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد در صورت استفاده از سامانۀ بازیابی گازهای ارسالی به فلر در شرایط عملیاتی معمول پالایشگاه، امکان بازیابی (m3.hr-1)5930 گاز طبیعی شیرین‌شده و (ton.hr-1) 12 میعانات گازی فراهم می‌شود. در ادامه با انجام بررسی زیست‌محیطی مشخص شده است با استفاده از سامانۀ فوق از تولید 300 تن در سال NOx، 2142 تن در سال CO و 43 تن در سال SO2 جلوگیری می‌شود

کلیدواژه‌ها