تعیین دمای بهینۀ رشد ریزجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا (Nannochloropsis oculata) برای تولید سوخت سبز (بیودیزل)

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

لیپید استخراج‌شده از ریز‌جلبک‌ها به‌عنوان یکی از منابع نویدبخش جهت تولید بیودیزل و کاهش بحران انرژی، در سال‌های اخیر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر دما روی رشد و بازدهی لیپید ریزجلبک، به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازدهی اقتصادی تولید بیودیزل است. ریزجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا در محیط والن و در هفت دمای مختلف کشت داده شد. میزان رشد سلولی به‌طور روزانه، از طریق اندازه‌گیری دانسیتۀ سلولی با استفاده از اسپکتوفتومتر تعیین شد. تولید بیوماس و تجمع لیپید در انتهای فاز رشد ثابت ریزجلبک، تعیین گردید و ترکیبات تشکیل‌دهندۀ اسید چرب به‌وسیلۀ گاز کروماتوگرافی تشخیص داده شد. مطابق استاندارد، کیفیت روغن استخراج‌شده از ریزجلبک جهت تولید بیودیزل نیز به‌وسیلۀ اندیس ید تعیین شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد بیشترین میزان رشد ویژۀ ریزجلبک و تولید بیوماس در دمای 20 و 25 درجۀ سانتی‌گراد بود. بیشترین درصد تبدیل بیوماس به لیپید در دمای30 درجۀ سانتی‌گراد رخ داد. بیشترین بازدهی لیپید در سه دمای 15، 20 و 25 درجۀ سانتی‌گراد بود؛ اما آنالیز اسید چرب در این سه دما نشان داد که بیشترین میزان تری گلیسرید در دمای 20 و 25 درجۀ سانتی‌گراد در سلول ریزجلبک تجمع یافته است. نتایج این تحقیق نشان داد که با کشت ریزجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا در محدودۀ دمایی 20 تا 25 درجۀ سانتی‌گراد می‌توان به حداکثر بازدهی لیپید و در نهایت، به حداکثر تولید بیودیزل دست یافت.

کلیدواژه‌ها