تحلیل و بهبود قابلیت ایستادگی توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه در برابر افتادگی نامتقارن ولتاژ

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

توربین- ژنراتورهای بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) نسبت به افتادگی ولتاژ پایانه بسیار حساس‌اند. زیرا افت ولتاژهای عمیق پایانۀ ژنراتور باعث القای ولتاژهای بزرگ در سیم‌پیچ‌های روتور و در نتیجه، عبور جریان‌های گذرای شدید از روتور و مبدل الکترونیک قدرت آن می‌شود. با افزایش ضریب نفوذ توربین‌های بادی در شبکه لازم است که توربین- ژنراتورهای بادی در حین خطا متصل به شبکه باقی بمانند و در بهبود پایداری شبکه نقش ایفا کنند. در این مقاله، یک روش ترکیبی برای بهبود قابلیت ایستادگی توربین-ژنراتور القایی دو سو تغذیه در برابر خطای نامتقارن پیشنهاد می‌شود. این روش با استفاده از کنترل مبدل روتور و با اضافه کردن مقاومت میراکنندۀ استاتور محقق می‌گردد. هدف از روش پیشنهادی، کاهش پیک پاسخ گذرا در لحظات وقوع و رفع خطا، بهبود میرایی نوسانات گذرای با فرکانس شبکه و حذف یا محدودکردن نوسانات نامیرای توالی منفی با دو برابر فرکانس شبکه است. در نهایت، کارایی روش‌های پیشنهادی به‌وسیلۀ شبیه‌سازی آزموده می‌شود.

کلیدواژه‌ها