بررسی تولید گاز سنتز در راکتور پلاسما گلایدینگ به روش اکسیداسیون جزئی متان

نویسندگان

1 دانشگاه آزادواحد شاهرود

2 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات فارس

چکیده

گاز سنتز ترکیبی از هیدروژن و مونو اکسید کربن است که در فرایندهای شیمیایی و متالوژی متعددی مورد استفاده قرار گرفته و اصلی‌ترین مادۀ میانی برای برخی ترکیبات شیمیایی از جمله متانول، آمونیاک، سوخت‌های مایع و حلال‌ها به‌شمار می‌آید. روش‌های متفاوتی برای تولید گاز سنتز در دسترس بوده که یکی از آن‌ها اکسیداسیون جزئی متان است. یکی از جدیدترین فناوری‌ها انتخاب راکتورهای پلاسما برای این منظور است که باعث تبدیل بیشتر متان به محصولات و تولید هیدروژن خالص می‌شود. از بین این راکتورها، راکتور پلاسمای گلایدینگ بازده بالاتری دارند. منبع تغذیۀ تولیدکننده محیط پلاسما در راکتور، ولتاژ بالای جریان مستقیم برق است. تکنولوژی پلاسما از طریق انرژی الکتریکی، باعث برانگیخته‌کردن مولکول‌ها شده و بستر مناسبی را برای انجام انواع مختلف واکنش‌ها ایجاد می‌کند. در این مقاله، معادلۀ تولید گاز سنتز در راکتور با ترکیب پلاسما در حالت هتروژن از طریق فرایند اکسیداسیون کاتالیستی متان در یک بعد، به‌کمک نرم‌افزار متلب مدل شد و نتایج به‌دست‌آمده با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه گردید. نتایج مدل‌سازی به‌دست‌آمده نشان داد که مدل ارائه‌شده به‌خوبی بر نتیجه‌های آزمایشگاهی منطبق است.

کلیدواژه‌ها