بهینه‌سازی سیکل نیروگاه بخار بازتوانی‌شده با استفاده از تحلیل ترمواکونومیک

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، دانشکده مهندسی مکانیک

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

استفاده از حرارت گازهای خروجی از توربین گاز جهت گرمایش آب‌تغذیۀ یک سیکل بخار، بازتوانی به روش گرمایش آب‌تغذیه نامیده می‌شود. ایجاد تغییرات لازم در ساختار یک سیستم حرارتی به‌منظور به حداقل رساندن هزینۀ آن، دربرگیرندۀ یافتن موازنه‌ای بهینه میان نرخ هزینۀ مربوط به سرمایه‌گذاری اولیه و اگزرژی ازدست‌رفتۀ سیستم است. در پژوهش حاضر، ابتدا سیکل بازتوانی‌شدۀ نیروگاه بخار شهید رجایی به روش گرمایش آب‌تغذیه، مدل‌سازی شده و در مرحلۀ بعد، با درنظرگرفتن متغیرهای ترمواکونومیکی اجزای نیروگاه به‌عنوان توابع هدف، تغییرات بهینه شده است. سپس، حساسیت تابع هدف در اثر تغییرات دبی زیرکش توربین‌های بخار موجود، مورد بررسی قرار گرفته و بهینه‌ترین مقدار دبی با روش الگوریتم ژنتیک مشخص شده است. در نتیجۀ این بهینه‌سازی، بازده ترمودینامیکی و اگزرژی نیروگاه به‌ترتیب به مقادیر 2/42 و 17/40 درصد ارتقا یافته و بهره‌وری هزینه برای اجزای با هزینۀ اگزرژی ازدست‌رفتۀ بالا، 1 تا 16 درصد افزایش می‌یابد. همچنین، زمان بازگشت سرمایۀ اولیه در این روش، مقدار مطلوب 25 ماه به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها