دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1393 
بررسی عددی عملکرد سیستم تبرید با اجکتور دومرحله‌ای

صفحه 20-29

ابراهیم افشاری؛ نبی جهانتیغ؛ ریحانه لالی؛ مریم جعفری


بررسی پارامترهای مؤثر بر واجذب هیدروژن از مخزن هیدرید فلزی صنعتی

صفحه 30-37

احمدعلی ربیع نتاج درزی؛ حمید حسن زاده افروزی؛ کوروش صدیقی؛ موسی فرهادی