انتقال حرارت در جریان پیوستۀ دوگانۀ دو مایع امتزاج‌ناپذیر

نویسندگان

چکیده

در این بررسی، ضرایب انتقال حرارت برای جریان دوفازی گازوئیل-آب در یک لولۀ افقی برای الگوهای جریان پیوستۀ دوگانه، نفت پراکنده در آب و آب پراکنده در نفت اندازه‌گیری شد. الگوهای جریان به‌وسیلۀ عکس‌برداری سرعت بالا برای مخلوط گازوئیل-آب مشاهده شد و داده‌های انتقال حرارت دوفازی تحت شرط مرزی شار حرارتی یکنواخت به‌دست آمد. قسمت آزمایش یک لوله با قطر داخلی 1/1 میلی‌متر و با طول 8/1 متر بود. عدد رینولدز از حدود 350 تا 3700 برای گازوئیل و از حدود 1300 تا 13700 برای آب تغییر یافت. نتایج نشان داد که ضریب انتقال حرارت الگوی پیوستۀ دوگانه بزرگ‌تر از ضریب انتقال حرارت الگوی آب پراکنده در نفت است.

کلیدواژه‌ها