بررسی عددی عملکرد سیستم تبرید با اجکتور دومرحله‌ای

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه زابل

چکیده

در این مطالعه، عملکرد سیکل تبرید با اجکتور دومرحله‌ای و تأثیر بعضی از سیالات عامل، هندسۀ اجکتور شامل تغییر قطر بخش قطر ثابت مرحلۀ اول و دوم و کمیت‌های عملیاتی سیکل بر نسبت جرمی مرحلۀ اول و دوم اجکتور و ضریب عملکرد سیکل بررسی شده است. بدین منظور، با مدل‌سازی دو بعدی اجکتور و حل عددی معادلات حاکم شامل بقای جرم، مومنتوم، انرژی و معادلۀ حالت و همچنین تحلیل ترمودینامیکی سیکل، عملکرد اجکتور دومرحله‌ای بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که استفاده از سیال عامل R245fa در سیکل، کمترین ضریب عملکرد (799/0 در دمای ژنراتور C˚120 و دمای تبخیرکنندۀ C˚12) و استفاده از سیال عامل آب بیشترین ضریب عملکرد (808/1 در دمای ژنراتور C˚120 و دمای تبخیرکنندۀ C˚12) نسبت به سایر مبردها را نتیجه می‌دهد. افزایش قطر محفظه اختلاط مرحلۀ دوم (در یک قطر ثابت محفظه اختلاط مرحلۀ اول)، موجب کاهش ضریب عملکرد و همچنین افزایش قطر محفظه اختلاط مرحلۀ اول (در یک قطر محفظه اختلاط ثابت مرحلۀ دوم) باعث افزایش ضریب عملکرد می‌شود.

کلیدواژه‌ها