برنامه‎ریزی توسعۀ تولید با درنظرگرفتن برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا با استفاده از الگوریتم ABC

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله، مسئلۀ برنامه‎ریزی یکپارچۀ منابع (IRP) با استفاده از نوعی مدل بهینه‎سازی با حداقل هزینه، مدل‎سازی شده ‎است. در این مدل، تابع هدف مجموع هزینه‎های سرمایه‎گذاری، بهره‎برداری و تعمیرات و نگهداری منابع سمت تولید و همچنین هزینۀ اجرای برنامه‎های مدیریت بار است. قابلیت ‎اطمینان سیستم، با استفاده از شاخص‌های مقدار انتظاری انرژی تأمین‌نشده (EENS) و احتمال تأمین‌نشدن بار (LOLP)، برآورد و تأمین شده‌ است. برای این منظور، هزینه‎های خروج اجباری واحدها، با استفاده از هزینۀ انرژی تأمین‎نشده به تابع هدف اضافه گردیده و LOLP به‎عنوان قید مسئلۀ برنامه‌ریزی در نظر گرفته شده‎ است. به‎منظور حل مسئله از الگوریتم تکاملی کلونی زنبورهای مصنوعی (ABC) بهره گرفته شده‎ است. برنامه‌ریزی یکپارچۀ منابع در یک سیستم قدرت نمونه و برای افق‌های برنامه‌ریزی میان‌مدت و نیز بلندمدت (که باعث افزایش ابعاد مسئله و نزدیک‌شدن به شرایط واقعی می‌گردد) انجام گرفته ‌است. مسئلۀ IRP، توسط الگوریتم‌ ژنتیک (GA)، به‎عنوان یکی از بهترین روش‎های متداول، نیز حل و جواب‌های به‎دست‌آمده با ABC مقایسه شده ‌است. مقایسۀ انجام‌شده نشان می‌دهد که عملکرد و کیفیت جواب‎های به‎دست‌آمده از الگوریتم ABC، در هر دو حالت، بهتر از الگوریتم ژنتیک است.

کلیدواژه‌ها