شبیه‌سازی عددی جریان دوبعدی در ژنراتور هیدرودینامیک مغناطیسی مقطع ثابت فروصوت و بررسی اثر آن بر عملکرد سیکل ترکیبی سه‌گانه

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در تحقیق حاضر، شبیه‌سازی جریان هیدرودینامیک مغناطیسی (s‏Magneto Hydro Dynamic‏‏) فروصوت در ژنراتور هیدرودینامیک مغناطیسی صورت گرفته و اثر آن بر راندمان و توان الکتریکی سیکلِ ترکیبی سه‌گانه بررسی شده است. یک کانال فارادی دوبعدی مقطع ثابت با الکترودهای گسسته به‌عنوان ژنراتور ام.اچ.دی در نظر گرفته شده است. جریان ‏هیدرودینامیک مغناطیسی پایا، تراکم‌پذیر و با معادلات هیدرودینامیک مغناطیسی پنج-معادله‌ای ایدئال در نظر گرفته شده که برای حل معادلات ناویر استوکس (Navier-Stokes)، از حل‌گر مبتنی بر چگالی به‌ صورت ضمنی و برای حل معادلۀ پواسون (Poisson)، از روش پتانسیل الکتریکی استفاده شده است. سیکل ترکیبی سه‌گانۀ پیشنهادی در تحقیق حاضر، شامل سیکل باز ژنراتور ام.اچ.دی به‌عنوان مولد بالادستی، سیکل توربین گاز به‌عنوان سیکل میانی و چرخۀ توربین بخار به‌عنوان سیکل پایین‌دستی است. یک کد برای روابط ترمودینامیکی حاکم بر سیکل ترکیبی سه‌گانه نوشته شده و عملکرد سیکل بر پایۀ ژنراتور ام.اچ.دی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که برای ژنراتور ام.اچ.دی مقطع ثابت فروصوت حالت بهینه در ماخ 3/0 تا 4/0 تحت شدت میدان مغناطیسی 4 تا 6 تسلا اتفاق می‌افتد. نسبت استخراج آنتالپی ژنراتور ام.اچ.دی در ماخ 3/0 و شدت میدان مغناطیسی 6 تسلا به 27/12 درصد می‌رسد که این ژنراتور راندمان بهینۀ سیکل ترکیبی سه‌گانه را با افزایش 7/22 درصدی نسبت‌به سیکل دوگانۀ فاقد ژنراتور ام.اچ.دی، به 59/63 درصد می‌رساند.

کلیدواژه‌ها