دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آبان 1395 
شاخص‌های جدید پایش تأثیر چرخۀ تأمین تجهیزات بر تلفات سیستم توزیع برق

صفحه 24-33

محمد اسماعیل هنرمند؛ محمد صادق قاضی زاده؛ علی کرمانشاه؛ محمودرضا حقی فام