شاخص‌های جدید پایش تأثیر چرخۀ تأمین تجهیزات بر تلفات سیستم توزیع برق

نویسندگان

1 پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه شریف،تهران،ایران

3 دانشکده برق و کامپیوتر،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

چکیده

با تغییر ساختار در شرکت‌های توزیع برق، مدیریت تلفات انرژی یکی از اقدامات مهم افزایش کارایی شبکه است. بر این اساس، پایش تلفات فنی و برنامه‌ریزی استراتژیک برای کاهش تلفات، از اهداف اصلی مدیر دارایی خواهد بود. از طرفی برای پایش تلفات، استفاده از روش‌های متداول سنجش و تخمین تلفات شبکه، نیازمند به داده‌های فراوان بوده یا عمدتاً در شبکه‌های عملی قابل استفاده نیستند. در این مقاله، یک روش عملی برای پایش تلفات از منظر چرخۀ ورود تجهیزات به شبکۀ توزیع ارائه می‌شود. بدین منظور به کمک گروه تمرکز برای هر فرایند ورود تجهیز، شاخص‌هایی استخراج شده و تابع توزیع احتمالی آن‌ها تهیه می‌شوند. سپس با تعیین مقدار مجاز هر شاخص به کمک روش دلفی، تابع توزیع احتمالی جدید و انحراف هر فرایند به‌صورت فاصلۀ احتمالی محاسبه می‌شود. در انتها روش پیشنهادی در یک شبکۀ نمونه با داده‌های واقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از انحراف زیاد عملکرد فرایند طراحی از نگاه تلفات است.

کلیدواژه‌ها