مدیریت بهینه توان در خودروی برقی با دو منبع انرژی با استفاده از کنترل‌کنندۀ فازی بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

2 دانشگاه آلبورگ، دانمارک

چکیده

در این مقاله، روشی نوین برای کنترل و مدیریت بهینۀ منابع توان در یک خودروی برقی دارای دو منبع تأمین انرژی شامل باتری و ابرخازن ارائه می‌شود. برای این منظور یک کنترل‌کنندۀ غیرخطی بهینه بر مبنای سیستم فازی طراحی می‌شود. مهم‌ترین مرحله در طراحی سیستم فازی، انتخاب درست قوانین فازی و توابع عضویت است که در این مقاله، قوانین فازی و توابع عضویت متغیرهای ورودی و خروجی کنترل‌کنندۀ فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک‌ ترکیبی با اعداد صحیح تعیین می‌شوند. روش پیشنهادی همراه با دو روش فازی معمولی و کنترل گسستۀ دو وضعیتی on/off بهینه روی سیکل استاندارد رانندگی شهری (EPA-UDDS) و با مدل خودروی برقی در محیط نرم‌افزار Advisor شبیه‌سازی می‌شوند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که میزان انرژی مصرفی خودروی برقی در سیکل رانندگی مورد نظر، با استفاده از کنترل‌کنندۀ فازی بهینه، کاهش چشمگیری نسبت به کنترل‌کنندۀ فازی معمولی و همچنین کنترل‌کنندۀ گسسته on/off بهینه یافته است.

 

کلیدواژه‌ها