پیش ‌بینی محتوای رطوبت در طی فرآیند خشک ‌کردن گیاه کلم سر به وسیله امواج مایکروویو در بستر سیالی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامیواحدگچساران،گچساران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت خشک کردن مواد غذایی، حساسیت دمایی آن‌ها و هزینه‌های این فرایند، نیاز به یافتن روش‌هایی نو است که بتواند پارامترهای گوناگون در این فرایند را مورد ارزیابی قرار داده و رویه‌ای بهینه را بر خشک کردن نمونه‌ها به‌دست آورد. در این تحقیق توانایی خشک کردن گیاه کلم‌سر در یک بستر سیالی در ترکیب با هوای جابه‌جایی و امواج مایکروویو با استفاده از طرح آماری رویۀ پاسخ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سه پارامتر توان مایکروویو، دمای هوای ورودی و دبی هوای ورودی در مقادیر مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. بهینۀ سه پارامتر مذکور به‌ترتیب برابر با توان مایکروویو 900 وات، دمای هوای ورودی oC60  و دبی هوای ورودی SCFH 1800 به‌دست آمده که در این شرایط بهترین مدت زمان خشک شدن گیاه کلم‌سر برابر با 62/7 دقیقه است. ضریب همبستگی مدل محاسباتی یا  R2 (adj) برای مدت زمان خشک شدن 9995/0 به‌دست آمده که نشان‌دهندۀ تطابق بسیار عالی نتایج آزمایشگاهی با مدل به‌دست‌آمده است.

کلیدواژه‌ها