برنامه‌ریزی تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی با درنظرگرفتن اثر دریچه‌های بخار و نواحی ممنوعۀ تولید توسط الگوریتم ترکیبی BF-PSO

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ،ایران

چکیده

منابع تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی دارای مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی، نسبت به سایر منابع تولید انرژی هستند. با حل مسئلۀ پخش اقتصادی بارهای الکتریکی و حرارتی، میان منابع تولید با درنظرگرفتن قیود سیستم، یک برنامۀ بهینه برای بهره‌برداری از منابع تولید انرژی به‌دست می‌آید. در ریز‌شبکه‌ها، وابستگی متقابل بین تولید حرارت و توان الکتریکی در منابع تولید همزمان، موضوع پخش بار اقتصادی را به یک مسئلۀ بهینه‌سازی غیرخطی و پیچیده تبدیل می‌کند. در این مقاله، یک الگوریتم بهینه‌سازی مرکب از الگوریتم جست‌وجوی باکتریایی و الگوریتم مهاجرت پرندگان جهت حل این مسئله به‌کار برده شده است. در مدل‌سازی واحدهای حرارتی اثر باز شدن دریچه‌های بخار و نواحی ممنوعۀ تولید، در نظر گرفته شده‌اند که منجر به ناهمواری در تابع هدف و قیود مسئله می‌شود. تأثیر روش پیشنهادی روی سیستم‌های در مقیاس کوچک و مقیاس بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی‌های حاصل از روش پیشنهادی در مقایسه با نتایج کارهایی که اخیراً در این زمینه انجام گرفته، نشان می‌دهد که روش پیشنهادی منجر به بهبود پاسخ‌ها شده و می‌توان از آن به‌عنوان یک روش مطمئن برای حل مسئلۀ پخش اقتصادی بارهای الکتریکی و حرارتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها