دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1395 
تحلیل فنی- اقتصادی اثر بازتوانی و ارتقاء نیروگاههای حرارتی در ایران

صفحه 32-43

غلام حسن پایگانه؛ عبدالله مهرپناهی؛ صادق نیکبخت ناصرآباد؛ کامبیز رضاپور