بکارگیری پنلهای خورشیدی به منظور بهبود عملکرد انرژی سیستمهای تهویه مطبوع هوا تازه

نویسنده

دانشگاه دریانوردی چابهار

چکیده

در تحقیق حاضر عملکرد سیستم تهویه مطبوع یک اتاق عمل به عنوان یک سیستم تهویه مطبوع کاملا هوا تازه ترکیب شده با پنلهای خورشیدی مورد مطالعه قرار گرفته است. عملکرد سالیانه سیستم موجود و سیستم ترکیب شده با پنلهای خورشیدی از نقطه نظر میزان مصرف انرژی و شرایط هوای فراهم شده با استفاده از نرم افزارTRNSYS  مورد شبیه سازی و مطالعه قرار گرفته است. در سیستم تغییر یافته، پنلهای خورشیدی یک مبدل حرارتی آب به هوا را در ساعات کاری روز و در طول کل سال تغذیه می نمایند. در این مطالعه به منظور دستیابی به بهترین ترکیب و نوع پنل خورشیدی, سه طرح با نامهای Configuration A یعنی سیستم تهویه ترکیبی با پنلهای خورشیدی unglazed، Configuration B سیستم با پنلهای glazed painted و Configuration C سیستم با پنلهایevacuated tube از نظر تاثیر بر میزان مصرف انرژی و شرایط هوای فراهم شده مورد ارزیابی  قرار گرفته اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تمامی طرحهای مورد مطالعه توانایی فراهم نمودن هوای مناسب داخل را بر اساس استانداردهای موجود را دارا بوده ولی عملکرد طرحها از نظر میزان مصرف انرژی نشان میدهد که Configuration A از قابلیت بیشتری برای صرفه جویی در مصرف انرژی برخوردار بوده و لذا برای بکارگیری در سیستم موجود توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


[1] International Energy Outlook 2013 (IEO2013). [2] Kaynakli, O., "A Review of the Economical and Optimum Thermal Insulation Thick-ness for Building Applications", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16, pp. 415–425, 2012. [3] Huang, J., Lv, H., Gao, T., Feng, W., Chen, Y., Zhou, T., "Thermal Properties Optimization of Envelope in Energy-saving Renovation of Existing Public Buildings", Energy and Buildings, Vol. 75, pp. 504–510, 2014. [4] Nugroho, A.M., "The Impact of Solar Chimney Geometry for Stack Ventilation in Malaysia’s Single Storey Terraced House", Malaysia’s Geography, pp. 163-177, 2010. [5] Mekhilefa, S., Safari, A., Mustaffaa, W.E.S., Saidur, R., Omara, R., Younisc, M.A.A., "Solar Energy in Malaysia: Current State and Prospects", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16, pp. 386-396, 2012. [6] Fong, K.F., Chow, T.T., Lee, C.K., Lin, Z., Chan, L.S., "Advancement of Solar Desiccant Cooling System for Building Use in Subtropical, Hong Kong", Energy and Buildings, Vol. 42, pp. 2386-2399, 2010. [7] Fong, K.F., Lee, C.K., Chow, T.T., Lin, Z., Chan, L.S., "Solar Hybrid Air-conditioning System for High Temperature Cooling in Subtropical City", Renewable Energy, Vol. 35, pp. 2439-2451, 2010. [8] Fong, K.F., Chow, T.T., Lin, Z., Chan, L.S., "Simulation–optimization of Solar-assisted Desiccant Cooling System for Subtropical Hong Kong", Applied Thermal Engineering, Vol. 30, pp. 220-228, 2010. [9] Baniyounes, A.M., Rasul, M.G., Khan, M.M.K., "Assessment of Solar Assisted Air Conditioning in Central Queensland’s Subtropical, Climate, Australia", Renewable Energy, Vol. 50, pp. 334-341, 2013. [10] Nkwetta, D.N., Smyth, M., "The Potential Applications and Advantages of Powering Solar Air-conditioning Systems Using Concentrator Augmented Solar Collectors", Applied Energy, Vol. 89, pp. 380–386, 2012. [11] Habib, K., Saha, B.B., Chakraborty, A., Oh, S.T., Koyama, S., "Study on Solar Driven Combined Adsorption Refrigeration Cycles in Tropical Climate", Applied Thermal Engineering, Vol. 5o, No. 2, pp. 1582-1589, 2013. [12] La, D., Dai, Y.J., Li, Y., Wang, R.Z., Ge, T.S., "Technical Development of Rotary Desiccant Dehumidification and Air Conditioning: A Review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14, pp. 130–147, 2010. [13] Henning, H.M., "Solar-assisted Air-conditioning in Buildings" A Handbook for Planners, Springer-Verlag Wien, New York, 2004. [14] Enteria, N., Yoshino, H., Satake, A., Mochida, A., Takaki, R., Yoshie, R., Baba, S., "Development and Construction of the Novel Solar Thermal Desiccant Cooling System Incorporating Hot Water Production", Applied Energy, Vol. 87, pp. 478–486, 2010. [15] Solar Energy Laboratory, U.o.W.-M. TRNSYS 16, a Transient System Simulation program, http://www.wisc.edu. [16] Ng, W.K., "Redesigning of HVAC System to Resolve Fungus Growth and Save Energy for Operating Theatres" M.S. Thesis, University of Malaya, Session 2007/2008. [17] Yau, Y.H., Ng, W.K., "A comparison Study on Energy Savings and Fungus Growth Control Using Heat Recovery Devices in a Modern Tropical Operating Theatre", Energy Conversion and Management, Vol. 52, pp. 1850–1860, 2011. [18] ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2013, "Ventilation of Health Care Facilities, American Society for Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers", 2013. [19] ASHRAEA, ASHREA Handbook, "HVAC systems and Equipments", 2008. [20] SPC 2000 coil selection software, http://www.spccoils.co.uk.