کاهش هزینه‌های سالیانه سیستم توزیع به کمک واحدهای تولید پراکنده پاک

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت

چکیده

یکی از مهم­ترین موانع در توسعه تکنولوژی­های پاکی مثل توربین­های بادی و واحدهای خورشیدی طبیعت تصادفی آن­ها به علت وابستگی به سرعت باد و تابش خورشید می­باشد. نویسندگان در این مقاله قصد دارند تا تاثیر تکنولوژی­های پاکی مثل واحدهای بادی و خورشیدی را در هر یک از هزینه­ها و نیز کل هزینه سیستم توزیع بررسی نمایند. به منظور مدلسازی طبیعت تصادفی تکنولوژی­های پاک، یک روش احتمالاتی در این مطالعه پیشنهاد شده است. بنابراین مساله برنامه­ریزی واحدهای تولید پراکنده بر اساس تغییرات ساعتی سرعت باد و تابش خورشید به منظور کاهش هزینه­های کل سیستم توزیع پیشنهاد شده است. تغییرات ساعتی بار مطابق با تغییرات ساعتی سرعت باد و تابش خورشید در این مقاله در نظر گرفته شده است. تمامی پارامترهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی تعریف شده به توابع هزینه تبدیل شده­اند. یک مکانیزم تشویق و تنبیه نیز در کنار سایر توابع هزینه تعریف شده­اند. مساله برنامه­ریزی به صورت یک مساله برنامه­ریزی غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح فرمول بندی شده است. مدل پیشنهادی بر روی سیستم تست توزیع 9 شین پیاده سازی شده و نتایج کاهش زیادی را هزینه­های سالیانه سیستم توزیع در حضور واحدهای تولید پراکنده نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] Zangeneh, A., Jadid, S., Rahimi-Kian, A., "Promotion Strategy of Clean Technologies in Distributed Generation Expansion Planning", Renewable Energy, Vol.34, pp. 2765-2773, 2009. [2] Bagheri, H., Monsef, H., Lesani, H., "Integrated Distribution Network Expansion Planning Incorporating Distributed Generation Considering Uncertainties, Reliability, and Operational Conditions", Vol. 73, pp.56-70, 2015. [3] Kayal, P., Chanda, C.K., "Optimal Mix of Solar and Wind Distributed Generations Considering Performance Improvement of Electrical Distribution Network", Renewable Energy, Vol. 75, pp. 173-186, 2015. [4] Niknam, T., "A New Approach based on ant Colony Optimization for Daily Volt/Var Control in Distribution Networks Considering Distributed Generators", Energy Conversion and Management, Vol. 49, pp.3417-3424, 2008. [5] Aman, M.M., Jasmon, G.B., Bakar, A.H.A., Mokhlis, H., "A New Approach for Optimum DG Placement and Sizing based on Voltage Stability Maximization and Minimization of Power Losses", Energy Conversion and Management, Vol. 70, pp.202-210, 2013. [6] Popović, Ž.N., Kerleta, V.D., Popović, D.S., "Popović. Hybrid Simulated Annealing and Mixed Integer Linear Programming Algorithm for Optimal Planning of Radial Distribution Networks with Distributed Generation", Electric Power Systems Research, Vol. 108, pp.211-222, 2014. [7] Bhowmik, A., Maitra, A., Halpin, S.M., Schatz, J.E., "Determination of allowable Penetration Levels of Distributed Generation Resources based on Harmonic Limit Considerations", Power Delivery, IEEE Transactions on, Vol. 18, pp. 619-624, 2003. [8] Kolenc, M., Papič, I., Blažič, B., "Assessment of Maximum Distributed Generation Penetration Levels in Low Voltage Networks Using a Probabilistic Approach", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 64, pp.505-515, 2015. [9] Singh, A.K., Parida, S.K., "Allocation of Distributed Generation Using Proposed DMSP Approach based on Utility and Customers aspects under Deregulated Environment", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 68, pp. 159-169, 2015. [10] Aghaei, J., Muttaqi, K.M., Azizivahed, A., Gitizadeh, M., "Distribution Expansion Planning Considering Reliability and Security of Energy Using Modified PSO (Particle Swarm Optimization) Algorithm", Energy, Vol. 65, pp. 398-411, 2014. [11] Atwa, Y.M., El-Saadany, E.F., Salama, M.M.A., Seethapathy, R., "Optimal Renewable Resources Mix for Distribution System Energy Loss Minimization", Power Systems, IEEE Transactions on, Vol. 25, pp. 360-370, 2010. [12] Koutroulis, E., Kolokotsa, D., Potirakis, A., Kalaitzakis, K., "Methodology for Optimal Sizing of Stand-Alone Photovoltaic/Wind-Generator Systems Using Genetic Algorithms", Solar Energy, Vol. 80, pp.1072-1088, 2006. [13] Yonghong Chen, V.V., "Automatic On-line Controller for Coordinated Slow Voltage Control", http://citeseerxistpsuedu/viewdoc/summary?doi=10111315198. [14] Hadian, A., Haghifam., M.R., "Risk Based DG Placement with Consideration of Uncertainties of Load, Generation and Market Regulation", 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution - Part 1 (CIRED2009), pp.1-4. [15] Soroudi, A., Ehsan, M., Zareipour, H., "A Practical Eco-Environmental Distribution Network Planning Model Including Fuel Cells and Non-Renewable Distributed Energy Resources", Renewable Energy, Vol. 36, pp. 179-188, 2011. [16] Soroudi, A., Afrasiab, M., "Binary PSO-based Dynamic Multi-Objective Model for Distributed Generation Planning under Uncertainty", Renewable Power Generation IET, Vol. 6, pp.67-78, 2012.