تحلیل فنی- اقتصادی اثر بازتوانی و ارتقاء نیروگاههای حرارتی در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه آزاد واحد کرج

چکیده

هدفمندسازی یارانه­ ها و روند آزاد سازی بازار انرژی و نیز معیارهای تعیین شده جهت کیفیت انرژی تحویلی به مصرف کنندگان، لزوم بازنگری در ساختار تولید انرژی در کشور را تبیین می­نماید. در این میان نیروگاههای حرارتی با تولید 85% برق مصرفی کشور بیشترین سهم تولید این محصول مهم را بر عهده دارند. با در نظر گرفتن ظرفیت قابل ملاحظه نیروگاههای بخاری و گازی در میان نیروگاه­های حرارتی و اینکه ظرفیت عمده این دسته از نیروگاه­ها در جهت برآورد معیارهای قانون هدفمندسازی یارانه­ها نیستند، نگاه تغییر ساختار این دسته از نیروگاه­ها و امکان ارتقاء آنها اهمیت ویژه­ای خواهد داشت. در این مقاله با توجه به دو روش اصلی در نظر گرفته شده در تغییر ساختار نیروگاه­های حرارتی، به شناسایی نیروگاه­های حایز شرایط جهت تغییر پرداخته شده است. نتایج با توجه به پارامترهای مهم اقتصادی نظیر هزینه برق تولیدی، نرخ بازگشت سرمایه، فایده بر هزینه، بهره سالیانه و . . .  در اثر این تغییرات مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. در این میان تخمین میزان تغییرات در نیروگاه­های هدف از لحاظ خصوصیات فنی و اقتصادی در تصمیم­گیری­ها نقش موثری خواهند داشت که در این مقاله با در نظر گرفتن ویژگی­های نیروگاه­های موجود و پتانسیل­های آنها به اعمال تغییرات پرداخته شده است. از دیگر مسایل مهم که با در نظر گرفتن مباحث طرح شده به آن پرداخته شده است، اثر تغییرساختار بر راندمان میانگین، ظرفیت و بهای میانگین برق تولیدی نیروگاه­های حرارتی کشور است که می­تواند پارامتر موثری در تصمیم گیری­های آتی باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] Mehrpanahi, A., Hosseinalipour, S. M., Rezapor, K.,"The Effect of Targeted Subsidies on Economic Characteristics of Steam Power Plants". Conference on Energy Management and Optimization, Tehran, Iran, 2010. [2] Mehrpanahi, A., Hosseinalipour, S. M., Rezapor,K.,"Analysis of Situation of Gas Turbine Power Plant on Making Targeted Subsidies Process", 25TH International Power System Conference on Electrical, Tehran, Iran, 2010. [3] Hosseinalipour, S. M., Mehrpanahi, A., "Economic Study of Repowering of Steam Power Plant Compared with Construction of Gas Turbine Power Plant", Iranian Journal of Energy, No. 33, page: 41-62, 2009. [4] Solamian, Z., Kordbacheh, M., SadeghiShahdani, M., Mokarizadeh, V.,"Total Cost Calculations Based on on Making Targeted Subsidies Process in Iran", 20TH International Power System Conference on Electrical, Tehran, Iran, 2009. [5] Ghahramani, S., Fateh, A.,"Economic Comparison of Cost of Energy Production in Distributed Generation in Iran Power Plants", 23TH International Power System Conference on Electrical, Tehran, Iran, 2008. [6] Tavanir Organization", Iran Detailed Statistics of Electricity Industry, for Strategic Management in 2008", [online]. Available from: www.amar.tavanir.org.ir. Accessed 21 November 2013. [7] Kudlu, N., "Major Options and Considerations for Repowering with Gas Turbines", Electric Power Research Institute, BETCHEL Project Report. 1989. [8] Mehrpanahi, A., Hosseinalipour, S. M., Mobini, K.,"Investigation of The Effects of Repowering Options on Electricity Generation Cost on Iran Steam Power Plants", International Journal of Sustainable Energy, Vol. 32 No.4, pp.229-243, 2013. [9] Sanaye, S., Hamzee, Y., "Techno-Economic Modeling and Optimization of Recovery of Steam Power Plants Using Gas Turbine", 20TH International Power System Conference on Electrical, Tehran, Iran, 2005. [10] Brandr, J. A., Chase, D. L.,"Repowering Application Consideration", ASME – Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 114, 643–652, 1992. [11] Chase, D. L., Kovacik, J. M., Stoll, H. G.,"Theeconomic of Repowering Steam Turbines", GE Company, 1991. [12] Moore, T., Repowering as Competitive Strategy. EPRI Journal, September, 6–13, 1995. [13] Sarabchi, K., Nabati, H.,"Thermodynamics Investigation of Steam Power Plant Conversion to Combined Cycle Power Plant", 8th Iranian Annual Mechanical Engineering Conference, Tehran, Iran, 2000. [14] Pace, S., Graces, D., Stenzel, W.,"Strategic Assessment of Repowering", Interim Report. Electric Power Research Institute, 1997. Available from: http://my.epri.com/portal/server.pt?Abstract_id=TR-106908. [15] Stenzel, W., Sopocy, D. M., Pace, S.,"Repowering Existing Fossil Steam Plants", EPRI, 1997. Available from: http://www.soapp.com/papers/Repowering_Fossil_Plants.pdf. [16] Ploumen, P. J., Veenema, J. J., Epon, N. V.,"Dutch Experience with Hot Wind-Box Repowering", ASME, 96-GT-250, 1996. [17] Shahnazari, M. R., Foroughi, D., Fakhrian, H.,"Repowering of Lowshan Power Plant", IGTC Conference, Tokyo, 2003. [18] Walters, A. B., Craig, J. R., Herbster, R. E., Van laar, J.,"Repowering Options Study", Florida Power & Light Company Report, 1988. [19] Stoll, H. G., Smith, R. W., Tomlinson, L. O., "Performance and Economic Considerations of Repowering Steam Power Plants". GE Company, 1994. [20] Sanaye, S., Hamziei, Y, Malekian, M. R."Thermal and Economic Analysis of Besat Steam Power Plant Repowering", ASME Turbo Expo. doi:10.1115/GT2006-90720. pp:777-783, 2006. [21] Escosa, J. M., Romeo, L. M.,"Optimization CO2 Avoided Cost by Means of Repowering", Applied Energy Journal, Vol. 86, 2351–2358, 2009.