مدل‌سازی شبکه‌های چندترمیناله در سیستم‌های قدرت با استفاده از روش برازش برداری به‌منظور تحلیل حالات گذرای الکترومغناطیسی فرکانس بالا

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

مدل‌سازی اجزای وابسته به فرکانس در سیستم‌های قدرت به‌منظور تحلیل حالات گذرای الکترومغناطیسی، معمولاً توسط یک ماتریس ادمیتانس وابسته به فرکانس صورت می‌پذیرد. اما اغلب، یکی از چالش‌های استخراج مدل فضای حالت در این موارد، بزرگ شدن خطای حاصل از مدل‌سازی در لحظۀ انتقال به حوزۀ زمان است. این افزایش غیرطبیعی خطا گاهی ناشی از کوچک بودن مقادیر ویژۀ ماتریس ادمیتانس یا به‌دلیل پایدار کردن قطب‌های ناپایدار، با انتقال اجباری آن‌ها به سمت چپ محور موهومی رخ می‌دهد. دربارۀ مسائل چندترمیناله، پاسخ خروجی گاهی اوقات به‌شدت وابسته به توزیع ورودی اعمال‌شده به ترمینال‌هاست. چنین رفتاری اغلب در محدودۀ فرکانسی پایین، به‌دلیل تفاوت‌های چشمگیر در مشخصه‌های مدار باز و اتصال کوتاه در حالت مودال، به وقوع می‌پیوندد. اعمال مستقیم تکنیک‌های مدل‌سازی شبکه‌ها در چنین مواردی، مدلی با ویژگی‌های غیردقیق به‌دست می‌دهد. لذا این مقاله، رویکرد جدیدی را به‌منظور مدل‌سازی شبکه‌های چندترمیناله در سیستم قدرت با استفاده از روش برازش برداری ارائه می‌کند. در روش پیشنهادی خطای مدل‌سازی بسیار کوچک است و نتایج دقیق شبیه‌سازی، خروجی این روش را به‌طور کاملاً مناسبی روی داده‌ها اصلی منطبق می‌کند.

کلیدواژه‌ها