دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1390 
مطالعه عددی جابجایی آزاد متلاطم در حضور یک میدان مغناطیسی ثابت داخل یک محفظه مربعی

صفحه 49-55

قنبرعلی شیخ زاده؛ امیر النچری؛ افسانه مهراداصل؛ محسن پیرمحمدی