بررسی تجربی تأثیـر رقیق‌سازی سوخت با رقیق‌کننده CO2 بر تشکیل آلاینده‌ها در شعله غیرپیش‌آمیخته پروپان ـ هوا

نویسندگان

چکیده

به دلیل نقش اساسی اکسیدهای نیتروژن (NOx) در تخریب لایه اُزن، تشکیل باران‌های اسیدی و همچنین مه‌دود فتوشیمیایی، کنترل تولید اکسیدهای نیتروژن یکی از مسائل کلیدی در طراحی سیستم‌های احتراقی محسوب می‌شود. اکسید نیتروژن (NO) (که مهمترین مکانیزم آن NO حرارتی می‌باشد)، بخش عمده آلاینده NOx است. به علت حساسیت مکانیزم تشکیل NO حرارتی به دما، کاهش دمای شعله، یک راه حل علمی و عملی برای محدود کردن شکل‌گیری آن به حساب می‌آید. رقیق سازی سوخت، یکی از روش‌های کاهش‌ دمای محفظه احتراق و در نتیجه، کاهش تشکیل NO حرارتی است. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه‌ آزمایشگاهی تأثیر رقیق کننده CO2 بر‌ تشکیل آلاینده‌ NOx در شعله غیرپیش‌آمیخته پروپان ـ هوا در یک محفظه احتراق است. نتایج آزمایشگاهی با ساخت کوره‌ای با محفظه‌ احتراق استوانه‌ای که دارای تقارن محوری می‌باشد، به دست آمده است. آزمایش‌ها برای مقادیر مختلف نسبت هم‌ارزی از 7/0 تا 3/1 و دامنه وسیعی از نسبت‌های رقیق سازی انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش نسبت رقیق‌سازی، حداکثر دمای شعله در محفظه احتراق، و تشکیل آلاینده‌ NOx به طور متوسط تقریباً 70% کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها