بررسی تجربی عملکرد ترکیب سیکل‌های رانکین و تراکمی بخار با استفاده از اجکتور

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، عملکرد ترمودینامیکی یک چرخه تبرید اجکتوری بطور تجربی و تئوری مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل ترمودینامیکی بصورت یک ‌بعدی و با استفاده از نرم‌افزار EES ارائه شده است. این مدل قادر است در شرایط مختلف نسبت‌های مکش و مساحت اجکتور را، که نمایانگر هندسه اجکتور است، محاسبه کند. مدل‌سازی اجکتور بر اساس روش اختلاط در فشار ثابت انجام شده است. نتایج تجربی بدست آمده از کار حاضر به منظور تعیین ضرایب اتلاف اصطکاکی وجریان در مدل تئوری، که نمادی از تلفات اصطکاکی هستند، مورد استفاده قرار گرفته‌است. همچنین برای تعیین تأثیر پارامترهایی همچون دمای اواپراتور و مولد بخار بر روی ضریب عملکرد و بازده قانون دوم ترمودینامیک یک مطالعه پارامتریک صورت گرفته‌است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش دمای مولد بخار و اواپراتور، ضریب عملکرد سیستم را افزایش می‌دهد و اینکه بیشترین تلفات اگزرژی به ترتیب در اجکتور، مولد بخار و کندانسور روی می‌دهد. با استفاده از مدلسازی انجام شده ملاحظه شد که در هر فشار مولد بخار، با تغییرات دمای اواپراتور مقدار بهینه‌ای برای بازده قانون دوم وجود دارد. همچنین توزیع تلفات اگزرژی اجزای چرخه نشان می‌دهد که بیشترین نابودی اگزرژی در اجکتور، چگالنده و مولد بخار اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها