مطالعه عددی جابجایی آزاد متلاطم در حضور یک میدان مغناطیسی ثابت داخل یک محفظه مربعی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، به بررسی عددی تأثیر اعمال یک میدان مغناطیسی ثابت بر میدان جریان، میدان دما و انتقال حرارت در جابجایی آزاد متلاطم درون یک محفظه مربعی حاوی فلزات مایع پرداخته شده است. دیواره‌های چپ و راست محفظه به ‌ترتیب، گرم و سرد و دیواره‌های افقی آن عایق‌اند. تأثیر تغییرات عدد رایلی بین 107 و 109 و عدد هارتمن بین صفر و 600 بر جابجایی آزاد فلزات مایع با عدد پرانتل 011/0، 022/0 و 054/0 با استفاده از مدل تلاطم k-ε استاندارد مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج به دست آمده چنین می‌توان نتیجه گرفت که با اعمال یک میدان مغناطیسی، از قدرت جابجایی در محفظه کاسته می‌شود و با افزایش عدد هارتمن تغییرات دما در نزدیکی دیواره‌های دما ثابت بسیار اندک می‌گردد. همچنین با افزایش عدد پرانتل ماکزیمم قدر مطلق تابع جریان به‌ عنوان معیاری از قدرت جریان افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها

موضوعات