کنترل توان اکتیو و راکتیو یک توربین بادی با ژنراتور دوسو تغذیه( DFIG) توسط روش کنترلی تک سیکلی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی یک سیستم بادی دارای ژنراتور القایی دوسو تغذیه که از طریق یک مبدل پشت به پشت به شبکه متصل شده، پرداخته است. مبدل سمت ژنراتور، سرعت ژنراتور را تنظیم، و مبدل سمت شبکه، توان راکتیو را کنترل میکند. یکی از موضوعات مهم، انتخاب کنترل-کننده برای مبدل‌هاست که در این مقاله، از روش کنترل تک سیکلی برای آن استفاده شده ‌‌است. هدف کنترل کننده تک سیکلی، کنترل توان اکتیو ورودی به ژنراتور و نیز کنترل توان راکتیو شین سمت ترمینال ژنراتور تحت حالتهای مختلف از جمله تغییر بار، اعمال خطا و همچنین وجود بار غیرخطی است. به منظور عملکرد بهتر، پارامترهای کنترل‌کننده توسط الگوریتم بهینه‌سازی پرندگان( PSO) تعیین شده است. نتایج
شبیه‌سازی، توانایی استراتژی کنترلی پیشنهادی را نشان میدهد

کلیدواژه‌ها