دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، خرداد 1399 
تأثیر متغیرهای کلیدی یک موتور دوّار بر روی عملکرد آن

صفحه 78-89

10.22052/10.2.5

مهدی میرزایی؛ سید مسعود هاشمی؛ بهادر سرانجام؛ علیرضا بینش