استراتژی بهینۀ پیشنهاددهی تولیدکننده شامل ذخیره‌ساز‌ انرژی هوای فشرده در بازارهای انرژی و ذخیره با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

با تجدید ساختار صنعت برق و همچنین گسترش روزافزون منابع انرژی تجدیدپذیر، عدم قطعیت‌های موجود در سیستم افزایش یافته‌اند. این امر سبب افزایش توجه به روش‌های برنامه‌ریزی توسط تولیدکنندگان شده است. در این مقاله، روشی جدید برای برنامه‌ریزی مبتنی بر سود یک شرکت تولیدکننده (GenCo) متشکل از ذخیره‌ساز انرژی هوای فشرده (CAES) به‌همراه نیروگاه‌های بادی و حرارتی ارائه شده است. در الگوریتم پیشنهادی با توجه به عدم قطعیت قیمت‌های انرژی و ذخیرۀ چرخان، مقدار ذخیرۀ فراخوانی‌شده، هزینۀ عدم توازن و توان تولیدی واحد بادی، از بهینه‌سازی تصادفی استفاده شده است. این برنامه‌ریزی برای شرکت تولیدکننده در بازارهای روز-پیش انرژی و ذخیرۀ چرخان ارائه شده است. روش پیشنهادی ابتدا روی یک سیستم نمونه از مقالۀ دیگری اعمال شده که مقایسۀ نتایج آن با نتایج روش قبلی، بیانگر قابلیت روش پیشنهادی در برنامه‌ریزی واحدهای CAES است. در نهایت از اطلاعات یک سیستم قدرت واقعی برای ارائۀ نتایج تکمیلی الگوریتم پیشنهادی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Parastegari, M., Hooshmand, R.A., Khodabakhshian, A. and Forghani, Z., "Joint Operation of Wind Farms and Pump-Storage Units in the Electricity Markets: Modeling, Simulation and Evaluation", Simul. Model. Pract. Theory, Vol. 37, No. 1, pp. 56–69, 2013. [2] Khodayar, M.E. and Shahidehpour, M., "Stochastic Price-Based Coordination of Intrahour Wind Energy and Storage in a Generation Company", IEEE Trans. Sustain. Energy, Vol. 4, No. 3, pp. 554–562, 2013. [3] Parastegari, M., Hooshmand, R.A., Khodabakhshian, A. and Zare, A.H., "Joint Operation of Wind Farm, Photovoltaic, Pump-Storage and Energy Storage Devices in Energy and Reserve Markets", Int. J. Electr. Power Energy Syst., Vol. 64, No. 1, pp. 275–284, 2015. [4] Al-Awami, A.T. and El-Sharkawi, M.A., "Coordinated Trading of Wind and Thermal Energy", IEEE Trans. Sustain. Energy, Vol. 2, No. 3, pp. 277–287, Jul. 2011. [5] Laia, R., Pousinho, H.M.I., Melíco, R. and Mendes, V.M.F., "Bidding Strategy of Wind-Thermal Energy Producers", Renew. Energy, Vol. 99, No. 1, pp. 673–681, 2016. [6] Aghaei, J., Barani, M., Shafie-Khah, M., Sanchez De La Nieta, A.A. and Catalao, J.P.S., "Risk-Constrained Offering Strategy for Aggregated Hybrid Power Plant Including Wind Power Producer and Demand Response Provider", IEEE Trans. Sustain. Energy, Vol. 7, No. 2, pp. 513–525, 2016. [7] Pousinho, H.M.I., Esteves, J., Mendes, V.M.F., Collares-Pereira, M. and Pereira Cabrita, C., "Bilevel Approach To Wind-CSP Day-Ahead Scheduling with Spinning Reserve Under Controllable Degree of Trust", Renew. Energy, Vol. 85, No. 1, pp. 917–927, 2016. [8] Ding, H., Pinson, P., Hu, Z. and Song, Y., "Optimal Offering and Operating Strategies for Wind-Storage Systems with Linear Decision Rules", IEEE Trans. Power Syst., Vol. 31, No. 6, pp. 4755–4764, 2016. [9] خسروی، سام، عمارتی، محمدرضا، فدایی‌نژاد، روح‌الله، کی‌نیا، فرشید، «تخمین اقتصادی رزرو مورد نیاز مزارع بادی با به‌کارگیری شبکۀ عصبی در پیش‌بینی سرعت باد»، نشریۀ مهندسی و مدیریت انرژی، سال هفتم، شمارۀ 1، صفحۀ 2ـ13، 1396. [10] Shafiee, S., Zareipour, H. and Knight, A.M., "Considering Thermodynamic Characteristics of a CAES Facility in Self-Scheduling in Energy and Reserve Markets", IEEE Trans. Smart Grid, Vol. 9, No. 4, pp. 3476–3485, Jul. 2018. [11] Ghalelou, A.N., Fakhri, A.P., Nojavan, S., Majidi, M. and Hatami, H., "a Stochastic Self-Scheduling Program for Compressed Air Energy Storage (CAES) of Renewable Energy Sources (RESs) Based on a Demand Response Mechanism", Energy Convers. Manag., Vol. 120, No. 1, pp. 388–396, 2016. [12] Soroudi, A., "Smart Self-Scheduling of Gencos With Thermal and Energy Storage Units Under Price Uncertainty", Int. Trans. Electr. Energy Syst., Vol. 24, No. 10, pp. 1401–1418, Oct. 2014. [13] Nojavan, S., Najafi-Ghalelou, A., Majidi, M., and Zare, K., "Optimal Bidding and Offering Strategies of Merchant Compressed Air Energy Storage in Deregulated Electricity Market Using Robust Optimization Approach", Energy, Vol. 142, No. 1, pp. 250–257, Jan. 2018. [14] Liu, Y., Jiang, C., Shen, J. and Hu, J., "Coordination of Hydro Units with Wind Power Generation Using Interval Optimization", IEEE Trans. Sustain. Energy, Vol. 6, No. 2, pp. 443–453, Apr. 2015. [15] Shafiee, S., Zareipour, H., Knight, A.M., Amjady, N. and Mohammadi-Ivatloo, B., "Risk-Constrained Bidding and Offering Strategy for a Merchant Compressed Air Energy Storage Plant", IEEE Trans. Power Syst., Vol. 32, No. 2, pp. 946–957, 2016. [16] Nyamdash, B., Denny, E. and O’Malley, M., "The Viability of Balancing Wind Generation with Large Scale Energy Storage", Energy Policy, Vol. 38, No. 11, pp. 7200–7208, 2010. [17] Chen, H., Zhang, X., Liu, J. and T,C., "Compressed Air Energy Storage", in Energy Storage - Technologies and Applications, InTech, 2013. [18] Jadidbonab, M., Mousavi-Sarabi, H. and Mohammadi-Ivatloo, B., "Risk-Constrained Scheduling of Solar-Based Three State Compressed Air Energy Storage with Waste Thermal Recovery Unit in the Thermal Energy Market Environment", IET Renew. Power Gener., Vol. 13, No. 6, pp. 920–929, Apr. 2019. [19] Attarha, A., Amjady, N., Dehghan, S. and Vatani, B., "Adaptive Robust Self-Scheduling for a Wind Producer with Compressed Air Energy Storage", IEEE Trans. Sustain. Energy, Vol. 9, No. 4, pp. 1659–1671, Oct. 2018. [20] Drury, E., Denholm, P. and Sioshansi, R., "The Value of Compressed Air Energy Storage in Energy and Reserve Markets", Energy, Vol. 36, No. 8, pp. 4959–4973, 2011. [21] Zhang, J. and et al., "A Bi-Level Program for the Planning of an Islanded Microgrid Including CAES", IEEE Trans. Ind. Appl., Vol. 52, No. 4, pp. 2768–2777, Jul. 2016. [22] Marano, V., Rizzo, G. and Tiano, F.A., "Application of Dynamic Programming to the Optimal Management of a Hybrid Power Plant with Wind Turbines, Photovoltaic Panels and Compressed Air Energy Storage", Appl. Energy, Vol. 97, No. 1, pp. 849–859, 2012. [23] Abbaspour, M., Satkin, M., Mohammadi-Ivatloo, B., Hoseinzadeh Lotfi, F., and Noorollahi, Y., "Optimal Operation Scheduling of Wind Power Integrated with Compressed Air Energy Storage (CAES)", Renew. Energy, Vol. 51, No. 1, pp. 53–59, 2013. [24] Narayan Dash, S., Krushna Padhi, R., Dora, T., Surendar, A. and Cristan, K., "A Robust Optimization Method for Bidding Strategy by Considering the Compressed Air Energy Storage", Sustain. Cities Soc., Vol. 48, No. 1, p. 101564, Jul. 2019. [25] Cai, W., Mohammaditab, R., Fathi, G., Wakil, K., Ebadi, A.G. and Ghadimi, N., "Optimal Bidding and Offering Strategies of Compressed Air Energy Storage: a Hybrid Robust-Stochastic Approach", Renew. Energy, Vol. 143, No. 1, pp. 1–8, Dec. 2019. [26] Dabbagh, S.R. and Sheikh-El-Eslami, M.K., "Risk Assessment of Virtual Power Plants Offering in Energy and Reserve Markets", IEEE Trans. Power Syst., Vol. 31, No. 5, pp. 3572–3582, Sep. 2016. [27] Carrion, M. and Arroyo, J.M., "A Computationally Efficient Mixed-Integer Linear Formulation for the Thermal Unit Commitment Problem", IEEE Trans. Power Syst., Vol. 21, No. 3, pp. 1371–1378, Aug. 2006. [28] "Red Eléctrica De España, SA. Sistema De Información Del Operador Del Sistema", 2017. [Online]. Available: http://www.esios.ree.es. [29] "Siemens Wind Turbine SWT-2.3-108, Technical Specifications", 2017. [Online]. Available: https://www.siemens.com. [30] Daneshi, H. and Srivastava, A.K., "ecurity-Constrained Unit Commitment with Wind Generation and Compressed Air Energy Storage", IET Gener. Transm. Distrib., Vol. 6, No. 2, pp. 167–175, 2012. [31] Conejo, A.J., Carrión, M. and Morales, J.M., "Decision Making Under Uncertainty in Electricity Markets", New York: Springer, 2010.