دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1396 
طراحی‌، ساخت و تحلیل یک پمپ حرارتی زمین گرمایی

صفحه 48-59

سید عبدالمهدی هاشمی؛ امیرحسین حسن زاده نجاری؛ سید محمد طباطبایی