تحلیل سه سناریوی مختلف در بهینه‌سازی مصرف انرژی و زمان‌بندی در زنجیرۀ تأمین

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث در بخش حمل‌و‌نقل مصرف سوخت است. با توجه به یارانه‌ای بودن سوخت در کشور، هم به‌ صرف دولت و هم به ‌صرف بخش خصوصی است که مصرف سوخت در حمل‌و‌نقل کاهش یابد. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که بحث سوخت در آن اهمیت دارد، حوزۀ صنعت است؛ کاهش مصرف سوخت در این حوزه، علاوه بر مزایای دیگر موجب کاهش هزینه تمام‌شدۀ محصولات نهایی و درنتیجه، رقابتی شدن آن‌ها می‌شود. از سوی دیگر، تمرکز بر روی کاهش مصرف سوخت ممکن است منجر به اختلال در زمان‌بندی تولید و حمل‌ونقل شود. مقالۀ حاضر با مطرح کردن مدلی برای کاهش مصرف سوخت در تولید محصولات نهایی، همزمان بحث زمان‌بندی تولید و حمل‌ونقل را موردنظر قرار می‌دهد. مدل پیشنهادی مؤلفه‌هایی چون تمرکز در تصمیم‌گیری جامع در امر تولید توسط تأمین‌کنندگان، حمل‌ونقل اشتراکی و یکپارچگی زمان‌بندی تولید و حمل‌ونقل را موردنظر قرار می‌دهد. به‌منظور بررسی کارایی مدل پیشنهادی، این مدل با دو مدل رایج در بخش تولید مقایسه شده است. به‌منظور جامع بودن نتیجۀ حاصل از این تحقیق، مقایسه‌ها روی تعداد زیاد و طیف متنوعی از مسائل صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان از برتری مدل پیشنهادی نسبت‌به مدل‌های رایج در بخش تولید و حمل‌ونقل است.

کلیدواژه‌ها