ارائۀ یک مبدل غیر ایزولۀ DC-DC با ضریب افزایندگی بالا برای کاربرد در انرژی خورشیدی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

در این مقاله، یک مبدل DC-DC جدید غیر ایزوله با ضریب بهرۀ بالا و تنش ولتاژ کم در دو سر کلید فعال برای کاربرد در انرژی‌ خورشیدی پیشنهاد می‌شود. ساختار مبدل پیشنهادی ساده است؛ به همین سبب کنترل آن نیز ساده است. در این مبدل، تنها یک کلید فعال به‌کار رفته است؛ به همین دلیل، تلفات هدایتی کلید پایین است. بهرۀ ولتاژ مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدل افزایندۀ مرسوم بالاتر بوده که موجب می‌شود در ناحیۀ وسیع‌تری کار کند. مبدل دارای تنش ولتاژ پایین در دو سر کلیدهای قدرت و دیودهاست. تنش ولتاژ کاهش‌یافته در دو سر کلید قدرت امکان استفاده از کلید با تلفات هدایتی پایین را می‌دهد. این مبدل در دو رژیم هدایت پیوسته و ناپیوسته می‌تواند کار کند. در این مقاله، ضمن ارائۀ مدهای کاری مختلف مبدل پیشنهادی در دو رژیم هدایت به محاسبات مربوط به بهره، جریان‌های عبوری از عناصر و بازده پرداخته می‌شود. برای اثبات درستی محاسبات و عملکرد صحیح مبدل پیشنهادی نتایج شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار 1 PSCAD ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها